WinCrypt & CryptImportKey KeyBlob分析

逆向一个程序用到了 CryptImportKey CryptEncrypt 进行加密
导入的Key数据为

BYTE key[] = {
    0x08,
    0x02,
    0x00,0x00,
    0x01,0x66,0x00,0x00,
    0x08,0x00,0x00,0x00,
    0x23,0xE2,0x55,0x17,0x92,0x68,0x53,0x32
  };
//上面的数据实际上对应的结构为
struct keyBlob
{
	BLOBHEADER hdr;
	DWORD keySize;
	BYTE bytes[8];
} blob;
typedef struct _PUBLICKEYSTRUC {
    BYTE  bType;
    BYTE  bVersion;
    WORD  reserved;
    ALG_ID aiKeyAlg;
} BLOBHEADER, PUBLICKEYSTRUC;

根据以上结构, 从 wincrypt.h 头文件中可查得头定义实际为

BYTE key[] = 
Read More